Zhutaizai bell, with red sandalwood frame made in Qianlong reign, Qing dynasty

Zhutaizai bell, with red sandalwood frame made in Qianlong reign, Qing dynasty
Zhutaizai bell, with red sandalwood frame made in Qianlong reign, Qing dynasty Zhutaizai bell, with red sandalwood frame made in Qianlong reign, Qing dynasty